تعیین کمیسیون برای دسته ای خاص در دکان
How to Earn with Dokan Plugin Using Different Vendor Commissions
تعیین کمیسیون جداگانه برای فروشندگان در افزونه دکان - سود و درآمد هدف اصلی هر کسب‌وکار است. اگر صاحب کسب‌وکار هستید ، ممکن است همیشه فکر کنید که چگونه می‌توانم درآمد خود را افزایش دهم! به طور مشابه ، صاحبان ...