خطای Fatal error: Allowed memory size
Allowed memory size
گاهی اوقات در زمان کار با وردپرس با خطای با خطای Allowed memory size of روبرو میشویم. یک خطای ناشی از حافظه که باعث ایجاد یک صفحه سفید مرگ یا خطای زیر می شود :   علت : دلیل اصلی این ...