ماژول درون ریزی در دکان
import and export in dokan plugin
درون ریزی و برون ریزی در دکان اجازه می دهد تا این کار را برای محصولات خود با جزئیات انجام دهید. این ماژول فقط از فرمت xml پشتیبانی و از استاندارد درون ریز / برون ریزِ وردپرس API استفاده می ...